70%بلغاری گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%بلغاری مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

TOP