40%سوسیس طلایی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 40% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

40%سوسیس مسی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 40% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

40%سوسیس بندری

ترکیـبات :  گوشت قرمز 40% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

40%سوسیس راگو

ترکیـبات :  گوشت قرمز 40% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ قرمز

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ دیاموند

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ پنیر

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , پنیر پیتزا , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کوکتل گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کوکتل دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کوکتل پنیر

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%کوکتل ویژه

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%سوسیس انگشتی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ طلایی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%سوپر داگ

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%هات داگ ویژه

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%بلغاری گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%کوکتل ویژه دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%هات داگ ویژه دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%فرانکفورتر

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%بلغاری مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کوکتل مرغ ویژه

ترکیـبات :  گوشت مرغ 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کوکتل رویال

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%هات داگ مرغ ویژه

ترکیـبات :  گوشت مرغ 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%هات داگ رویال

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%سوسیس چریتسو حلزونی

ترکیـبات :  گوشت گوساله 80% , روغن مایع اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصویه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن ,نشاسته , پلی فسفات سدیم , شیر خشک , لاکتات سدیم , اسید اسکوربیک , نیتریت سدیم 100ppm , آب و یخ

80%سوسیس جالاپنو

ترکیـبات :  گوشت گوساله , پنیر پیتزا 15% , روغن نباتی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصویه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن ,نشاسته , پلی فسفات سدیم , شیر خشک , لاکتات سدیم , اسید اسکوربیک , نیتریت سدیم 100ppm , آب و یخ

90%سوسیس کابانوسی

ترکیـبات :  گوشت گوساله 90% , روغن نباتی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصویه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن ,نشاسته گندم , پلی فسفات سدیم , شیر خشک , لاکتات سدیم , اسید اسکوربیک , نیتریت سدیم 100ppm , آب و یخ

97.5%سوسیس شکاری

ترکیـبات :  گوشت گوساله 97.5% , روغن نباتی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصویه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن ,نشاسته , پلی فسفات سدیم , شیر خشک , لاکتات سدیم , اسید اسکوربیک , نیتریت سدیم 100ppm , آب و یخ

TOP