55%لیونر پرسی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%لیونر ممتاز

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%لیونر دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%لیونر مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

TOP