55%هات داگ قرمز

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ دیاموند

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ طلایی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%هات داگ پنیر

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , پنیر پیتزا , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%هات داگ ویژه

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%هات داگ ویژه دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%سوپر داگ

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%هات داگ رویال

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%هات داگ مرغ ویژه

ترکیـبات :  گوشت مرغ 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته ,شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

TOP