40%کالباس پیکو

ترکیبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصفیه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوکن , نشاسته , پلی فسفات سدیم

40%مارتادلا

ترکیـبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصفیه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن , نشاسته گندم , پلی فسفات سدیم

40%مارتادلا خانواده

ترکیـبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصفیه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن , نشاسته گندم , پلی فسفات سدیم

40%کالباس پیکو اسموکی

ترکیبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی, نمک تصفیه خوراکی, آرد گندم , سیر , ادویه , گلوکن , نشاسته , پلی فسفات سدیم

55%لیونر دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%لیونر ممتاز

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%لیونر پرسی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کالباس قارچ و مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ55% , قارچ هویچ , دلمه , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس خشک ترینو

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس خشک دانمارکی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس پیتزا اسموکی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس خشک پرسی زرد

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس خشک مخصوص

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%لیونر مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس پیتزا

ترکیـبات :  گوشت قرمز 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

60%کالباس مرغ ناپولی

ترکیـبات :  گوشت مرغ 60% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%پپرونی ممتاز دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کالباس خشک ممتاز دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کالباس خشک ممتاز

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون ژانویه

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون گوشت رویال دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون گوشت پرسی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون مرغ پرسی

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون مرغ دودی رویال

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون مرغ دودی

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون گوشت دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژامبون مرغ پرسی رویال

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%آسیل مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%فیله مرغ

ترکیـبات :  گوشت مرغ 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%آسیل گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%ژیگو

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%کپور گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%سالامی گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%فیله گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%بیکن گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 97.5% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

97.5%ژامبون بوقلمون دودی

ترکیـبات :  گوشت بوقلمون 97.5% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

97.5%فیله مخلوط

ترکیـبات :  گوشت مرغ و گوشت 90% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

TOP