55%کوکتل گوشت

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کوکتل دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

55%کوکتل پنیر

ترکیـبات :  گوشت قرمز 55% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%کوکتل ویژه

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

70%کوکتل ویژه دودی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 70% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کوکتل رویال

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

80%کوکتل رویال

ترکیـبات :  گوشت قرمز 80% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

TOP